Wysyłka

Wysyłka

Sklep internetowy rolmet.debno.com realizuje sprzedaż i wysyłkę towaru tylko na terenie Polski. Logistycznie przesyłki Sklepu Rolmet obsługuje Furgonetka sp. z o.o. sp. k.. Składanie zamówień jest możliwe przez 24 godz. na dobę i przez 7 dni w tygodniu, ale wysyłkę towaru sklep realizuje tylko od poniedziałku do piątku i tylko w dni robocze.

Dostępne formy dostawy i płatności to: (podane kwoty są kwotami brutto)

1. Dostawa Kurier, płatność przedpłata przelew tradycyjny – 17,00zł.
2. Dostawa do paczkomatu InPost, przedpłata przelew tradycyjny – 12,00zł.
3. Dostawa Poczta Polska Odbiór w punkcie, przedpłata przelew tradycyjny – 12 zł. Dla tej opcji do wyboru są placówki Poczty Polskiej, kioski Ruchu, czy sklepy Żabka.
4. Odbiór osobisty – 0,00zł – płatność za towar gotówką w punkcie odbioru sklepu: 74-400 Dębno, ul. Ludwika Waryńskiego 4.
W przypadku odbioru osobistego, kupujący otrzyma e-mail i/lub wiadomość sms o terminie gotowości do odbioru kupionego towaru.

Wysyłka towarów przy zamówieniu na kwotę co najmniej 500zł jest darmowa.

Czas realizacji zamówienia podany jest na stronie produktu jako parametr „czas wysyłki” i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. W przypadku zamówień towarów lub usług niekatalogowych lub spersonalizowanych, czas realizacji będzie uzgadniany z zamawiającym odrębnie. Całkowity czas dostawy, to czas realizacji zamówienia przez sklep + czas transportu przez kuriera do klienta, paczkomatu lub wybranego punktu odbioru.

W przypadku braku wpłaty na koncie sklepu przez 3 dni robocze od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym zamawiający zostanie poinformowany pocztą e-mail.

Jeżeli przy zamówieniu nie będzie do wyboru Paczkomatu, lub Poczty Polskiej Odbiór w punkcie, oznacza to, że paczka przekroczyłaby dozwolone wymiary dla tych usług, w zw. z czym pozostaje dostępna dostawa kurierem lub odbiór osobisty.

W dniu wysyłki Klient otrzyma wiadomość e-mail i/lub sms zawierającą informację o firmie kurierskiej z nr listu przewozowego do śledzenia trasy paczki. Czas dostawy jest zależny od norm przewoźnika i może wynieść od jednego do kilku dni roboczych.

Dane do wykonania przelewu za zamówiony towar:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek numer konta: 82 8355 0009 0037 6697 2000 0001

Jako tytuł wpłaty proszę podać otrzymany numer zamówienia

Reklamacje Usługi Przewozu

 1. Reklamacja Usługi Przewozu zlecana jest przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Poprzez zlecenie przez Użytkownika Reklamacji Usługi Przewozu, Usługodawca we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkownika, składa, zgodnie z regulaminem danego Partnera, reklamację od Usługi Przewozu na podstawie wskazanych przez Użytkownika informacji, materiałów oraz dokumentów dotyczących reklamowanej Usługi Przewozu.
 3. Wszelkie Reklamacje Usługi Przewozu przyjmuje i rozpatruje Partner realizujący reklamowaną Usługę Przewozu.
 4. W przypadku reklamacji dotyczących Usługi Przewozu składanych za pośrednictwem Serwisu, aby umożliwić Usługodawcy zainicjowanie na rzecz Użytkownika procedury reklamacyjnej u Partnera, Użytkownik zobowiązany jest przesłać wszelkie wymagane przez Partnera w procesie reklamacyjnym dokumenty:
  a) w przypadku firmy DPD w ciągu 7 dni,
  b) w przypadku UPS, jeśli reklamacja dotyczą uszkodzenia lub częściowej utraty Przesyłki w ciągu 10 dni od jej doręczenia, a jeśli utraty lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki w ciągu 17 dni,
  c) w przypadku GLS w ciągu 7 dni,
  d) w przypadku Poczty Polskiej w ciągu 12 miesięcy,
  e) w przypadku firmy FedEx w ciągu 4 dni,
  f) w przypadku firmy Meest, jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia lub ubytku w przesyłce w ciągu 7 dni od jej doręczenia, a jeśli utraty Przesyłki w ciągu 14 dni od nadania Przesyłki, w pozostałych przypadkach w ciągu 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki,
  g) w przypadku firmy Ambro Express, jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia, ubytku lub opóźnienia w transporcie w terminie 27 dni od doręczenia przesyłki, a w przypadku jej zagubienia w terminie 27 dni od nadania przesyłki.
 5. Złożenie Reklamacji Usługi Przewozu po wskazanych w ustępie poprzedzającym terminach jest niedopuszczalne. W takim wypadku Użytkownikowi pozostaje dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych.
 6. Złożenie Reklamacji Usługi Przewozu następuje poprzez wybranie opcji reklamacji w szczegółach Przesyłki w zakładce Zamówione w Profilu Użytkownika.
 7. Formularz Reklamacji Usługi Przewozu zawiera pola, które Użytkownik musi uzupełnić o informacje dotyczące Usługi Przewozu oraz jej realizacji, na podstawie których oparta będzie Reklamacja Usługi Przewozu przekazana Partnerowi przez Usługodawcę.
 8. Do każdej Reklamacji Usługi Przewozu, zgodnie z wymogami stawianymi przez Partnera realizującego daną Usługę Przewozu, Użytkownik powinien załączyć dokumenty potwierdzające zasadność Reklamacji Usługi Przewozu. W przypadku braku załączenia wymaganych dokumentów, Usługodawca wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że Reklamacja Usługi Przewozu zostanie złożona Partnerowi bez wymaganych dokumentów, co może skutkować jej odrzuceniem, oddaleniem lub wezwaniem do uzupełnienia braków, w zależności od postanowień regulaminu Partnera oraz decyzji Partnera.
 9. W przypadku chęci zareklamowania uszkodzenia, ubytku, zagubienia przesyłki lub nieterminowego dostarczenia przesyłki w związku z Usługą Przewozu realizowaną przez Partnera DHL Parcel Polska sp. z o.o. Użytkownik składa reklamację samodzielnie oraz bezpośrednio u Partnera DHL Parcel Polska sp. z o.o., zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Partnera DHL Parcel Polska sp. z o.o.
 10. Furgonetka przeprowadza jedynie wstępną weryfikację zleceń Reklamacji Usługi Przewozu zgodnie z wymogami oraz warunkami wskazanymi w regulaminie danego Partnera. W żadnym wypadku Furgonetka nie wydaje decyzji odnośnie zasadności Reklamacji Usługi Przewozu.
 11. Furgonetka uprawniona jest do modyfikacji treści zlecenia Reklamacji Usługi Przewozu w minimalnym oraz niezbędnym zakresie do zapewnienia jej zgodności z wymogami, oraz warunkami wskazanymi w regulaminie danego Partnera, bez ingerencji w elementy merytoryczne Reklamacji Usługi Przewozu. Pomimo dokonania modyfikacji, Furgonetki nie ponosi odpowiedzialności za zasadność Reklamacji Usługi Przewozu.
 12. Jeżeli Reklamacja Usługi Przewozu nie zawiera merytorycznego stanowiska Użytkownika odnośnie Usługi Przewozu, do którego Partner mógłby się ustosunkować, lub nie zawiera informacji niezbędnych do identyfikacji Usługi Przewozu, lub złożenia reklamacji od Usługi Przewozu do Partnera przez Furgonetkę, Furgonetka wezwie Użytkownika do uzupełnienia treści Reklamacji Usługi Przewozu. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu Furgonetka ma prawo odrzucić zlecenie Reklamacji Usługi Przewozu.
 13. Brak odpowiedzi przez Furgonetkę lub Partnera na Reklamację Usługi Przewozu w terminie wskazanym w regulaminie Partnera nie oznacza jej uwzględnienia przez Partnera ani Furgonetkę.
 14. Decyzję Reklamacyjną w sprawie zasadności reklamacji Usługi Przewozu złożonej przez Furgonetkę na skutek Reklamacji Usługi Przewozu podejmuje wyłącznie Partner ją rozpatrujący. O Decyzji Reklamacyjnej Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz wiadomości e-mail. Stosownie do postanowień regulaminu danego Partnera, od Decyzji Reklamacyjnej może przysługiwać Odwołanie od Decyzji Reklamacyjnej.
 15. Użytkownik może zlecić Furgonetce, aby ta we własnym imieniu, ale na rzecz użytkownika, złożyła Odwołanie od Decyzji Reklamacyjnej wydanej przez Partnera, w terminie 11 dni od jej wydania.
 16. Zlecenie Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego w szczegółach reklamacji w Profilu Użytkownika.
 17. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczące Reklamacji Usługi Przewozu stosuje się odpowiednio do Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej.
 18. W przypadku wezwania Użytkownika przez Furgonetkę do uzupełnienia jakichkolwiek braków w zleceniu Reklamacji Usługi Przewozu lub w zleceniu Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej (niezależnie od tego, czy to Partner wezwał Furgonetkę, czy też Furgonetka wezwała Użytkownika w wyniku wstępnej weryfikacji Reklamacji Usługi Przewozu stosownie do ust. 10 powyżej), termin na uzupełnienie będzie krótszy niż termin wskazany przez Partnera o trzy dni, tak aby umożliwić Furgonetce przekazanie informacji lub dokumentów Partnerowi w terminie wskazanym w regulaminie Partnera. Przekroczenie wskazanego terminu spowoduje, że Furgonetka przekaże Partnerowi wybrakowaną Reklamację Usługi Przewozu lub Odwołanie od Decyzji Reklamacyjnej.
 19. Furgonetka zastrzega, że nie będzie dochodzić od Partnera żadnych roszczeń we własnym imieniu w przypadku negatywnej Decyzji Reklamacyjnej lub negatywnego rozpatrzenia Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej przez Partnera w przypadku uznania ich za zasadne. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego zgodnie z regulaminem danego Partnera Użytkownik może dochodzić roszczeń jedynie we własnym zakresie na zasadach ogólnych.
 20. Reklamacja Usługi Przewozu nie może dotyczyć przesyłek o zawartości niedozwolonej do transportu zgodnie z regulaminem Partnera. Złożenie Reklamacji Usługi Przewozu od przesyłki opisanej w zdaniu poprzedzającym skutkuje jej odrzuceniem przez Furgonetkę, które to odrzucenie nie stanowi Decyzji Reklamacyjnej.
 21. Z chwilą wydania przez Pocztę Polską decyzji w sprawie odwołania Furgonetki od Decyzji Reklamacyjnej złożonego na skutek Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej, Usługodawca przenosi na Użytkownika wszystkie prawa przysługujące Usługodawcy w stosunku do Poczty Polskiej, a Użytkownik uprawniony będzie do ich dochodzenia od Poczty Polskiej we własnym zakresie.
 22. Zlecenie Reklamacji Usługi Przewozu lub zlecenie Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec Usługodawcy zgodnie z postanowieniami §10 Regulaminu.
 23. Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacyjnego związanego z Reklamacją Usługi Przewozu lub Odwołaniem od Decyzji Reklamacyjnej będzie to niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika wobec Partnera w zakresie uszkodzenia, ubytku lub zagubienia Przesyłki, Usługodawca dokona na żądanie Użytkownika nieodpłatnej i pisemnej cesji praw wynikających z łączącej Usługodawcę z Partnerem umowy. Dokonanie cesji nie jest możliwe w przypadku dochodzenia roszczeń od Partnerów – Poczta Polska, GLS, Fedex i UPS oraz w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z naliczonymi przez Partnera opłatami dodatkowymi i z płatnościami dotyczącymi Usługi Przewozu.
 24. Składając zlecenie Reklamacji Usługi Przewozu lub zlecenie Odwołania od Decyzji Reklamacyjnej Użytkownik akceptuje, że jeżeli w konsekwencji przeprowadzonego u danego Partnera procesu reklamacyjnego zaistnieją przesłanki dla Usługodawcy do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do uprzednio wystawionej faktury VAT (w szczególności w przypadku uznania reklamacji przez Partnera), Usługodawca wystawi korygującą fakturę VAT uwzględniającą obniżenie podstawy opodatkowania oraz udostępni ją Użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem.